ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wykonawca: AO Finance sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Szkoły Orląt 4 l.13/20, 03-948 Warszawa, KRS 0000431197, NIP 5252538948
Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług Wykonawcy
Usługi – usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawijących, m in. Sesja czy Wynajem studia.

Ochrona danych osobowych
Wykonawca zbiera dane osobowe niezbędne dla wykonania zlecenia. Takie dane są danymi kontaktowymi (np. imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres) do Zamawiającego oraz osób związanych z organizacją sesji czy wydarzenia, fotografowanie wydarzenia którego jest zlecone przez Wykonawcę (np. organizatorzy, świadkowie na ślubach itp.); zdjęcia wykonane podczas sesji czy wydarzenia (np. ślub/wesele, konferencja, impreza, inne publiczne okoliczności).
Zamawiający wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, oraz zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób, które będą brały udział w sesji czy wydarzeniu (np. goście na ślubie, weselu, czy imprezie; uczestnicy konferencji itp.) o obecności na wydarzeniu fotografa w postaci Wykonawcy, a uczestnictwo w sesji czy wydarzeniu jest równoczesnym wyrażeniem zgody na bycie fotografowanym i na przetwarzanie zdjęć przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców jak i publikacje na stronie Wykonawcy, mediach społecznościowych Wykonawcy
Wykonawca w trakcie przechowywania i przetwarzania danych osobowych wykorzystuje zabezpieczone hasłami serwery, przekazuje dane pośrednictwem zaszyfrowanych połączeń oraz korzysta z usług podwykonawców, które deklarują zgodność z regułami RODO.
Administratorem danych osobowych jest AO Finance sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Szkoły Orląt 4 l.13/20, 03-948 Warszawa, KRS 0000431197, NIP 5252538948

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej do utworów, które powstały w związku z wykonaniem Sesji, w szczególności prawa autorskie do fotografii przysługują Wykonawcy.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z wykonaniem Sesji może nastąpić na podstawie odrębnej umowy, w której będzie określony zakres przeniesienia tych praw oraz warunki wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu. Niniejsza Zgoda nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych powstałych w związku z wykonaniem Sesji.
Wykonawca wyraża zgodę na publikowanie przez Zamawiającego fotografii wykonanych podczas Sesji na profilu Zamawiającego na portalach społecznościowych pod warunkiem oznaczenia publikowanych fotografii autorstwem Wykonawcy poprzez zamieszczenie adnotacji „marinapiatkowska.com” lub oznaczenia „@studioslon”.
Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zgody na wielokrotną publikację wizerunku Zamawiającego oraz innych uczestników Sesji i oświadcza, że otrzymał od nich właściwe zgody, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Wykonawcy między innymi poprzez publikację fotografii z Sesji na profilach prowadzonych przez Wykonawcę na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) oraz stronie internetowej Wykonawcy (www.marinapiatkowska.com), jak również innych materiałach promocyjnych Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązują się przez okres 10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia zakończenia Reportażu do niecofania zgody wyrażonej powyżej. W przypadku naruszenia zobowiązania do cofnięcia zgody na publikację jego wizerunku, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) Wynagrodzenia. W przypadku, gdy Wykonawca, w związku z naruszeniem przez Zamawiającego zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, poniesienie szkodę przewyższającą kwotę zastrzeżonej kary umownej, będzie uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.